Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 25.11.2021

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης με υποχρεωτική χρήση μάσκας, την Δευτέρα 29/11/2021 και ώρα 19:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου, σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 72486/2021 (ΦΕΚ 5401/Β ) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID- 19 στο σύνολο της Επικράτειας» με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

  1. 1.Εξέταση της αίτησης της 3Κ Τεχνική για χορήγηση παράτασης
  2. 2.Εξουσιοδότηση δικηγόρου
  3. 3.Εξέταση αιτήματος Σκανδαλιάρη Εμμανουήλ

.

                                                                     Ο Πρόεδρος

                                                                       Μπούκης Μιχαήλ

Δελτίο τύπου

 
Υπεγράφη στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλύμνου η σύμβαση για «την προμήθεια και εγκατάσταση 28 νέων Μονάδων Τροφοδοσίας Σκαφών (ΠΙΛΑΡ)».
Η προμήθεια, συνολικού κόστους 122.515 € , χρηματοδοτείται εξ’ ολοκλήρου από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία και θάλασσα 2014-2020». 
Η ανάθεση της προμήθειας έγινε μετά από ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, στον οποίο συμμετείχαν 4 εταιρείες.
Η προμήθεια αυτή αποτελεί μία σημαντική παρέμβαση για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους χρήστες των λιμανιών, την εξυπηρέτηση των αλιέων και την προώθηση του θαλάσσιου τουρισμού.
Οι προσπάθειες του Λιμενικού Ταμείου για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των λιμενικών εγκαταστάσεων ευθύνης του συνεχίζονται. 
 
Κάλυμνος 01-09-2021
 
                                                                  Ο Πρόεδρος
 
                                                                Μιχαήλ Μπούκης
 

Υπεγράφη στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλύμνου η σύμβαση για «την προμήθεια και εγκατάσταση 28 νέων Μονάδων Τροφοδοσίας Σκαφών (ΠΙΛΑΡ)».

Η προμήθεια, συνολικού κόστους 122.515 € , χρηματοδοτείται εξ’ ολοκλήρου από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία και θάλασσα 2014-2020».

Η ανάθεση της προμήθειας έγινε μετά από ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, στον οποίο συμμετείχαν 4 εταιρείες.

Η προμήθεια αυτή αποτελεί μία σημαντική παρέμβαση για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους χρήστες των λιμανιών, την εξυπηρέτηση των αλιέων και την προώθηση του θαλάσσιου τουρισμού.

          Οι προσπάθειες του Λιμενικού Ταμείου για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των λιμενικών εγκαταστάσεων ευθύνης του συνεχίζονται.

 

Κάλυμνος 01-09-2021

 

                                                                  Ο Πρόεδρος

 

                                                                Μιχαήλ Μπούκης

 

Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 18-8-2020

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί διά περιφοράς σύμφωνα με το άρθρο 10 της ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του κορωνοϊού COVID- 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020), αύριο Τετάρτη 19/08/2020 και ώρα 11:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου, με το ακόλουθο θέμα στην ημερήσια διάταξη:

1. Αίτηση για πρόσληψη ενός μόνιμου υπαλλήλου Π.Ε. Διοικητικού-Οικονομικού.

Η έκτακτη σύγκληση του Δ.Σ. οφείλεται στο ότι υπάρχει καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της αίτησης έως την Παρασκευή 21/08/2020.


Ο Πρόεδρος

Μπούκης Μιχαήλ

Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 24-12-2018

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28/12/2018 και ώρα 11:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Ψηφίσεις δαπανών.
2. Έγκριση πρωτοκόλλων καλής εκτέλεσης υπηρεσιών.
3. Απαλλαγή υπολόγου Πάγιας Προκαταβολής για το 2018.
4. Αποδέσμευση Κ.Α.Ε. οικ. έτους 2018 του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου.
5. Ορισμός ταμειακής διαχείρισης του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου για το έτος 2019.

Ο Πρόεδρος

Νέστωρ Δ. Φρατζής

Μέλη του ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

Τρικοίλης Αναστάσιος, Δημοτικός σύμβουλος (πλειοψηφίας). Πρόεδρος.

2.Κουτούζης Σταμάτιος, Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας) Αντιπρόεδρος, με αναπληρωτή του τον Γιωργαντή Παντελή.

3.Κουτούζη Vogelzang Καλλιόπη , Δημοτική Σύμβουλος (πλειοψηφίας) με αναπληρωτή της τον Σφουγγαριστό Χαράλαμπο.

4.Αλαχούζος Ιωάννης Χρυσόστομος, Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφίας) με αναπληρωτή του τον Ψαρά Γεώργιο.

5.Μαύρου Καλλιόπη, Δημοτική σύμβουλος (μειοψηφίας) με αναπληρωτή της τον Μαύρο Γεώργιο.

6.Ο εκάστοτε προϊστάμενος της λιμενικής αρχής της έδρας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, με τον νόμιμο αναπληρωτή του.

7.Μαρτίνος Γεώργιος, ως δημότης με αναπληρώτρια την Μεϊμάρη Ελένη.