Πρόσκληση σύγκλησης ΔΣ

Κάλυμνος, 6-10-2017

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 12/10/2017 και ώρα 12:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

Πρόσκληση σύγκλησης ΔΣ

Κάλυμνος, 18-9-2017

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 22/09/2017 και ώρα 12:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Σχέδιο προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.
2. Έγκριση πρωτοκόλλων καλής εκτέλεσης υπηρεσιών.
3. Ψηφίσεις δαπανών.

Ο Πρόεδρος

Σακελλάριος Ηλ. Τηλιακός

Πρόσκληση σύγκλησης ΔΣ

Κάλυμνος, 18-8-2017

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 23/08/2017 και ώρα 12:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Έγκριση πρωτοκόλλων καλής εκτέλεσης υπηρεσιών.
2. 5η Αναμόρφωση πρ/σμού οικ. έτους 2017 του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου.
3. Ψηφίσεις δαπανών.

Ο Πρόεδρος

Πρόσκληση σύγκλησης ΔΣ

Κάλυμνος, 18-8-2017

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 22/08/2017 και ώρα 12:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με το ακόλουθο θέμα στην ημερήσια διάταξη:

Πρόσκληση σύγκλησης ΔΣ

Κάλυμνος, 7-8-2017

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 11/08/2017 και ώρα 12:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Εξέταση αιτήματος κ. Ταβουλάρη Παύλου, για παραχώρηση χώρου ελλιμενισμού.
2. Εξέταση αιτήματος κ. Νυστάζου Δημητρίου, για παραχώρηση χώρου ελλιμενισμού.
3. Έγκριση πρωτοκόλλων καλής εκτέλεσης υπηρεσιών.
4. Ψήφιση τεχνικής περιγραφής και τρόπος ανάθεσης για την «Αναθεώρηση του σχεδίου αντιμετώπισης περιστατικών ρύπανσης Δ.Λ.Τ. Καλύμνου».


Ο Πρόεδρος

Σακελλάριος Ηλ. Τηλιακός