Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 23.03.2021

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί διά περιφοράς σύμφωνα με την Αρ. Δ1α.Γ.Π.οικ.: 8378/5.2.2021 (ΦΕΚ Β΄ 454) ΚΥΑ «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID- 19 στο σύνολο της Επικράτειας, σήμερα Δευτέρα 29/03/2021 και ώρα 11:30 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου, με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Χορήγηση παράτασης εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη κατασκευής αποβάθρας Ο/Γ σκαφών εξωτερικά του λιμένα Καλύμνου».
2. Χορήγηση παράτασης εκπόνησης της «Μελέτης κυματικής διείσδυσης - διαταραχής στον λιμένα Καλύμνου».
3. Πρόσληψη τεχνικού συμβούλου.
4. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης για το έργο «Επισκευή -Συντήρηση κτιρίου Λιμεναρχείου και Τελωνείου Καλύμνου».
5. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Κυπραίο Σακελλάριο.
6. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στoν κ. Γάτη Παντελή.
7. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου απλής χρήσης για στάσιμο υπαίθριο εμπόριο στην κα Μαγκλή Σεβαστή.
8. Μεταφορά χρημάτων από την EUROBANK στην τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ.
9. Ψηφίσεις δαπανών.


Ο Πρόεδρος

Μπούκης Μιχαήλ