Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 17-1-2020

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22/01/2020 και ώρα 12:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Ορισμός Γραμματέα για την τήρηση πρακτικών του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου για το έτος 2020.
2. Ορισμός Τεχνικής Υπηρεσίας για το έτος 2020.
3. Ορισμός Επιτροπή Απογραφής Δ.Λ.Τ. Καλύμνου έτους 2020.
4. Ακύρωση χρηματικών ενταλμάτων και αποδείξεις εσόδων.
5. Ορισμός Επιτροπής Δημοπρασιών του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου έτους 2020.
6. Ορισμός Επιτροπών του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου έτους 2020.
7. Καθορισμός ζωνών αντικειμενικών αξιών χερσαίας ζώνης Καλύμνου για το έτος 2020.
8. Καθορισμός θέσεων και τιμών για στάσιμο υπαίθριο εμπόριο για το έτος 2020.
9. Εξέταση αιτήματος Πατανά Ειρήνης.


Ο Πρόεδρος

Μπούκης Μιχαήλ