Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 22-7-2019

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26/07/2019 και ώρα 12:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. 3η αναμόρφωση πρ/σμού οικ. έτους 2019 του Δ.Λ.Τ.Κ.
2. Προσωρινή αφαίρεση άδειας λειτουργίας πρακτορείου.
3. Τροποποίηση της με αρ. 48/2019 απόφασης Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Κ.

Ο Πρόεδρος