Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 10-6-2019

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 14/06/2019 και ώρα 12:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Ζεμπιλλά Κων/νο.
2. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου απλής χρήσης για στάσιμο υπαίθριο εμπόριο στην κα Μητσάκου Κων/να.
3. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου απλής χρήσης για στάσιμο υπαίθριο εμπόριο στoν κ. Πίκο Εμμανουήλ.
4. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου απλής χρήσης για στάσιμο υπαίθριο εμπόριο στoν κ. Βάβλη Ανδρέα.
5. Παραλαβή μελέτης για την προμήθεια ιστών φωτισμού και φωτιστικών σωμάτων για τις ανάγκες της συντήρησης και της επισκευής του Δημοτικού ηλεκτροφωτισμού της κεντρικής παραλιακής ζώνης Καλύμνου.

Ο Πρόεδρος

Νέστωρ Δ. Φρατζής