Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 16-10-2018

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 22/10/2018 και ώρα 12:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Κατάρτιση όρων ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την απομάκρυνση του «Ε/Γ Τ/Ρ ΘΕΜΙΣ».
2. Ψηφίσεις δαπανών.
3. Έγκριση πρωτοκόλλων καλής εκτέλεσης υπηρεσιών.


Ο Πρόεδρος

Νέστωρ Δ. Φρατζής