Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 30-4-2018

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 02/05/2018 και ώρα 19:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Ορισμός Αντιπροέδρου του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου ως διατάκτη.
2. Εξέταση αιτήματος κ. Γκιουντιτσέ Φίλιππα.
3. 3η αναμόρφωση πρ/σμού οικ. έτους 2018 του Δ.Λ.Τ.Κ.
4. Ψηφίσεις δαπανών.
5. Έγκριση πρωτοκόλλων καλής εκτέλεσης υπηρεσιών.

Ο Πρόεδρος

Νέστωρ Δ. Φρατζής