Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 16-2-2018

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 23/02/2018 και ώρα 19:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Έγκριση πρωτοκόλλων καλής εκτέλεσης υπηρεσιών.
2. Συγκρότηση επιτροπής Ναυαγίων Νήσου Καλύμνου έτους 2018.
3. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη μονίμων υπαλλήλων.

Ο Πρόεδρος

Νέστωρ Δ. Φρατζής