Πρόσκληση σύγκλησης ΔΣ

Κάλυμνος, 5-2-2018

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 09/02/2018 και ώρα 19:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Ορισμός Γραμματέα για την τήρηση πρακτικών του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου για το έτος 2018.
2. Ορισμός Τεχνικής Υπηρεσίας για το έτος 2018.
3. Ταμειακή υποστήριξη για το έτος 2018.
4. Ανάθεση υπογραφής ενταλμάτων στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου για το έτος 2018.
5. Ορισμός Επιτροπή Απογραφής Δ.Λ.Τ. Καλύμνου έτους 2018.
6. Ακύρωση χρηματικών ενταλμάτων.
7. Ορισμός υπολόγου πάγιας προκαταβολής για το έτος 2018.
8. Ορισμός Επιτροπής Δημοπρασιών του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου έτους 2018.
9. Ορισμός Επιτροπών του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου έτους 2018.
10. Διάθεση πιστώσεων οικ. έτους 2018 του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου.
11. Καθορισμός ζωνών αντικειμενικών αξιών χερσαίας ζώνης Καλύμνου για το έτος 2018.
12. Καθορισμός θέσεων και τιμών για στάσιμο – πλανόδιο υπαίθριο εμπόριο για το έτος 2018.
13. Διόρθωση μέτρησης υδρομέτρου και αλλαγή συμβολαίου.
14. 1η αναμόρφωση πρ/σμού οικ. έτους 2018 του Δ.Λ.Τ.Κ
15. Έγκριση πρωτοκόλλων καλής εκτέλεσης υπηρεσιών.

Ο Πρόεδρος

Νέστωρ Δ. Φρατζής