Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 18-1-2018

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 22/01/2018 και ώρα 12:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:
1. Ορισμός Γραμματέα για την τήρηση πρακτικών του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου για το έτος 2018.
2. Ορισμός Τεχνικής Υπηρεσίας για το έτος 2018.
3. Ταμειακή υποστήριξη για το έτος 2018.
4. Ανάθεση υπογραφής ενταλμάτων στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου για το έτος 2018.
5. Ορισμός Επιτροπής Απογραφής Δ.Λ.Τ. Καλύμνου έτους 2018.
6. Ακύρωση χρηματικών ενταλμάτων.
7. Ορισμός υπολόγου πάγιας προκαταβολής για το έτος 2018.
8. Ορισμός Επιτροπής Δημοπρασιών του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου έτους 2018.
9. Καθορισμός ορίων ανάπτυξης στεγάστρων στην χερσαία ζώνη λιμένα Καλύμνου.
10. Διόρθωση μέτρησης υδρομέτρου και αλλαγή συμβολαίου.

Ο Πρόεδρος

Νέστωρ Δ. Φρατζής