Πρόσκληση σύγκλησης ΔΣ

Κάλυμνος, 6-10-2017

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 12/10/2017 και ώρα 12:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου απλής χρήσης για υπαίθριο εμπόριο στον κ. Πέππα Κωνσταντίν.
2. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στην κα Πατέρα Άννα.
3. Παράταση σύμβασης για την προμήθεια ιστών ηλεκτροφωτισμού.
4. Έγκριση πρωτοκόλλων καλής εκτέλεσης υπηρεσιών.
5. Ψηφίσεις δαπανών.


Ο Πρόεδρος

Σακελλάριος Ηλ. Τηλιακός