Πρόσκληση σύγκλησης ΔΣ

Κάλυμνος, 18-7-2017

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 25/07/2017 και ώρα 20:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Μανιά Δημήτριο.
2. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου απλής χρήσης για υπαίθριο εμπόριο στην κα Μητσάκου Κωνσταντίνα.
3. Εξέταση αιτήματος κου Μακαρούνα Νικόλα, για παραχώρηση χώρου.
4. Έγκριση πρωτοκόλλων καλής εκτέλεσης υπηρεσιών.
5. Ψηφίσεις δαπανών.


Ο Πρόεδρος

Σακελλάριος Ηλ. Τηλιακός