Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του ΔΣ

Κάλυμνος, 16-2-2016

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 22/02/2016 και ώρα 19.00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Έγκριση Απολογισμού Χρήσης 2011
2. Έγκριση Απολογισμού Χρήσης 2012
3. Έγκριση Απολογισμού Χρήσης 2013
4. Έγκριση Απογραφής Έναρξης και Ισολογισμού έναρξης 2014
5. Απολογισμού και Ισολογισμού Χρήσης 2014


Ο Πρόεδρος

Σακελάριος Ηλ. Τηλιακός