Τακτική συνεδρίαση διοικητικού συμβουλίου

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 26/10/2015 και ώρα 12:30 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 

1. Εξέταση αιτήματος αναδόχου για χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση Αλιευτικού Λιμένα Καλύμνου.
2. Ορισμός μέλους στην επιτροπή παρακολούθησης του έργου «Μελέτη κατασκευής και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου στην Κάλυμνο».

Ο Πρόεδρος

Σακελάριος Ηλ. Τηλιακός