Πρόσκληση σύγκλησης ΔΣ

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 24/04/2017 και ώρα 12.00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Κατακύρωση τελικού αναδόχου συνοπτικού διαγωνισμού για την καθαριότητα λιμενικών ζωνών νήσου Καλύμνου.
1. Καταλογισμός του ποσού ανέλκυσης και απομάκρυνσης ναυαγίου «LADY ANGEL» στην πλοιοκτήτρια εταιρεία και τον εκπρόσωπο αυτής.

Ο Πρόεδρος

Σακελλάριος Ηλ. Τηλιακός