Πρόσκληση σύγκλησης ΔΣ

Κάλυμνος, 26-7-2017

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη 26/07/2017 και ώρα 12:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:
1. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Μανιά Δημήτριο.
2. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου απλής χρήσης για υπαίθριο εμπόριο στην κα Μητσάκου Κωνσταντίνα.
3. Εξέταση αιτήματος κου Μακαρούνα Νικόλα, για παραχώρηση χώρου.
4. Έγκριση πρωτοκόλλων καλής εκτέλεσης υπηρεσιών.
5. Ψηφίσεις δαπανών.

Η έκτακτη σύγκληση του Δ.Σ. οφείλεται στο ότι τα θέματα λόγω παλαιότητας τους, πρέπει να συζητηθούν.

Ο Πρόεδρος

Σακελλάριος Ηλ. Τηλιακός