Πρόσκληση σύγκλησης ΔΣ

Κάλυμνος, 27-4-2017

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 05/05/2017 και ώρα 19:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Κατακύρωση προσωρινού αναδόχου συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ιστών ηλεκτροφωτισμού.
2. Έγκριση πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης υπηρεσιών για τις εκδηλώσεις του Πάσχα.
3. Παραλαβή τεχνικών όρων για την υπηρεσία αναθεώρηση του ΣΑΛΕ – ΑΑΛΕ και τρόπος εκτέλεσης.
4. Τροποποίηση χωροθέτησης κεντρικού λιμένα Καλύμνου.
5. Λήψη απόφασης για τον έλεγχο στάθμευσης στην χερσαία ζώνη λιμένα Καλύμνου.
6. Καθορισμός ορίου λειτουργίας θαλασσίων μέσων αναψυχής εντός του Λιμένα Ψερίμου.
7. Ανάθεση διανομής αλληλογραφίας του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου σε εταιρεία ταχυμεταφορών και τρόπος εκτέλεσης αυτής.
8. Παραλαβή μελέτης και λήψη απόφασης για τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων για τις ανάγκες του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου.
9. Οριοθέτηση τραπεζοκαθισμάτων επί της παραλιακής ζώνης Καλύμνου.
10. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στην κα Gianfermi Laura.
11. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου απλής χρήσης για υπαίθριο εμπόριο στον κ. Βάβλη Ανδρέα.
12. Απευθείας ανάθεση στην εταιρεία EASY-NET την υποστήριξη εφαρμογής λογισμικού του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου.
13. Ψηφίσεις δαπανών.

Ο Πρόεδρος

Σακελλάριος Ηλ. Τηλιακός